Právní služby

 

OBČANSKÉ PRÁVO

 • komplexní právní služby v oblasti občanského práva
 • právní stanoviska ke smlouvám, dokumentům, či problémům
 • právní poradenství a smluvní agenda týkající se věcných práv
 • právní poradenství v oblasti práva na ochranu spotřebitele, odstoupení od smluv, uplatňování reklamací, atd.
 • komplexní právní servis při uplatnění práv z titulu odpovědnosti za škodu či bezdůvodného obohacení
 • zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví
 • zastupování v řízení před notářem nebo před soudem při vypořádání dědictví, ve sporech o neplatnost závěti nebo listiny o vydědění
 • zajištění sepisu závěti

SPRÁVA A VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK

 • posouzení dobytnosti pohledávky, příprava zajišťovacích institutů k pohledávce
 • zajištění předsoudního vyjednávání a vymáhání (předžalobní výzvy, uznání dluhu, dohody o splátkovém kalendáři či narovnání)
 • zajištění zahájení a následného vedení soudního řízení vč. zastupování klienta v soudním řízení
 • zajištění následného exekučního vymožení pohledávek
 • zajištění komplexních právních služeb klientovi v pozici dlužníka
 • poskytování právního poradenství souvisejícího s insolvenčním řízení

BYTOVÉ PRÁVO (vlastnictví, nájem, SVJ)

 • komplexní právní služby v oblasti nemovitostí vč. všech záležitostí souvisejících s jejich převodem
 • kontroly a revize smluv o převodu nemovitostí
 • zastoupení v soudních sporech mezi pronajímatelem a nájemníkem (vymožení dlužného nájemného, neplatnost výpovědi z nájemního vztahu, žalobní návrhy na vyklizení, atd.)
 • vypracování smluv o převodu nemovitostí (kupní smlouva, darovací smlouva, atd), vč. ověřování podpisů, provedení vkladu do katastru nemovitostí, či advokátní úschovy finančních prostředků
 • vypracování smluv o zřízení věcných břemen
 • příprava veškeré dokumentace související s pronájmy bytů či prostorů sloužících k podnikání, vč. vypracování jejich dodatků
 • katastrální právo (zastupování v řízení před katastrálními úřady)
 • příprava prohlášení vlastníka budovy a související právní servis
 • záležitosti týkající se problematiky družstevních bytů, vč. převodů členských podílů v družstvu
 • založení a zápis společenství vlastníků bytových jednotek, vč. sepisu stanov a příprava dokumentů či zajištění jednání orgánů SVJ

RODINNÉ PRÁVO

 • komplexní právní servis týkající se rozvodu manželství (sporného či nesporného), vč. související úpravy poměrů nezletilých dětí
 • vypořádání společného jmění manželů
 • právní pomoc s uplatňováním a výkonem práv rodičovských
 • zastupování v řízeních o změnách výše výživného (zvýšení, snížení) či řízení o zaplacení výživného

PRACOVNÍ PRÁVO

 • právní poradenství ohledně kompletní pracovněprávní agendy
 • vypracování pracovních smluv, či dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a ostatních dokumentů
 • příprava dokumentů k ukončení pracovního poměru
 • zastupování v soudních řízení o určení neplatnosti ukončení pracovního poměru
 • právní poradenství při porušování povinností ze strany zaměstnavatele či zaměstnance
 • soudní i mimosoudní řešení pracovněprávních sporů

OBCHODNÍ PRÁVO

 • kompletní služby ve věcech obchodních společností a družstev (zakládání, příprava dokumentů a zajištění valných hromad, změny v orgánech obchodních společností či družstev, likvidace společnosti)

OSTATNÍ

 • advokátní úschova
 • autorizovaná konverze dokumentů
 • ověřování podpisů

 

Všechny právní služby obsahují vždy i procesní stránku věci, tj. zastupování klientů v soudních řízeních a samozřejmě i zastupování při mimosoudních jednáních a uzavírání dohod o narovnání.